МИД - КОНТРОЛ ООД

Prilojenie 1.3 Plakat
 • „МИД-Контрол” ООД сключи административен договор с Управляващият орган на „Оперативна програма иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в размер на БФП- 50 000лв., от които 42 500лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 7 500лв. национално съфинансиране.
 • Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал и ликвидност на предприятието, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.
 • Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места чрез създаване перспектива за развитие

ЗА НАС

МИД-Контрол ООД гр. Варна е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България за строежи от енергийната инфаструктура – трета група и строежи от трета до пета категория. Удостоверение № III – TV006755. Към фирмата действа Акредитиран орган за контрол от вида “С”, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020

      Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V: Фирмата разполага с екип от квалифицирани инженери и специалисти във всички области на своята дейност, както и бригада от опитни работници с необходимата техника и автомобили  за изпълнение на всяка задача свързана с дейността на фирмата:

- Изграждане на електроинсталации за ниско и средно напрежение;

- Окабеляване на жилищни, обществени и производствени сгради;

- Осветителни инсталации, парково и улично осветление;

- Слаботокови инсталации – телефон, интернет, озвучаване, домофони и други;

- Изработка и монтаж на разпределителни електрически табла, табла за контрол и управление;

- Изработка на заземителни и мълниезащитни инсталации – пасивна или активна;

- Ремонтни дейности по електрическите инсталации и разпределителните табла.

      Oрган за контрол и обхват на акредитацията съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020: -  Контрол на електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:

 •  Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
 •  Защитни прекъсвачи;
 •  Съпротивление на изолация;
 •  Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 •  Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

- Контрол и измерване на физични фактори:

 • Шум в околна среда и шум в помещения на жилищни и обществени сгради;
 • Микроклимат в работна и битова среда;
 • Изкуствено осветление в работна и битова среда;
 •  Вентилационни инсталации;
Електроинсталации до и над 1000V
100%
Контрол на ел. съоръжения до и над 1000V
100%
Физични фактори на работната среда
100%
Камара на строителите 22
Сертификат 2020г.

Нашият екип

Милен Атанасов Янчев

Управител на фирмата

0899933446

инж. Даниела Рачева Тоскова

Ръководител на органа за контрол

0898776783

инж. Илиян Георгиев Манолов

Технически ръководител и отговорник по качеството

0896458907

"Съвършенството е постигнато не когато няма какво да добавиш, а когато няма какво да отнемеш."

Антоан дьо Сент Екзюпери

Услуги

Орган за контрол от вида C

Орган за контрол от вида C

Kъм "МИД-Кнтрол" ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020. За повече информация разгледайте и прочетете тук.

Ел. инсталации
и монтаж

Ел. инсталации
и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Разполагаме с бригада от квалифицирани работници, които съвместно с инженерния и управленски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта им. За повече информация вижте тук.

Ел. табла – изработка и монтаж

Ел. табла – изработка и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла - разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента. За повече информация вижте тук.

Мълниезащита


Мълниезащита


Във връзка с изискванията на Нарвдба №4 за мълниезащита на сгради и открити пространства, "МИД-Контрол" изгражда пасивна и активна мълниезащитни инсталации. За повече подробности разгледайте тук.

Средно напрежение
20kV

Средно напрежение
20kV

Изграждане на БКТП 20 kV, кабелни линии, поддръжка и ремонт на съоръженията. За повече информация вижте тук.

Снего и
ледотопене

Снего и
ледотопене

"МИД-Контрол" доставя и монтира системи за снего и ледотопене. За повече информация разгледайте галерията от снимки и прочетете информативния текст тук.

Къде, какво, как?

За връзка с нас

Контактна информация