Акредитиран орган за контрол от вида С

Kъм “МИД-Кнтрол” ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 и с Обхват на акредитацията:

Контрол на Eлектрически уредби и съоръжения до 1000V:
- Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
- Защитни прекъсвачи;

Електрически уредби  и съоръжения до и над 1000V:
- Съпротивление на изолацията;
- Съпротивление на защитни заземителни уредби;
- Съпротивлението на мълниезащитни заземителни уредби;

Физични фактори:
- Шум;
- микроклимат;
- Изкуствено осветление;
- Вентилационни инсталации;
- Климатични инсталации.

Назад